Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny. Opisy alternatywne do tych zdjęć znajdują się w treści artykułu.
 3. Część z opublikowanych filmów nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów (tymczasowy adres Banacha 1)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Hanusiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 75 156. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiejś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie dzierżawi (ze względu na rewitalizację głównej siedziby MOKu od Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie dwa pomieszczenia znajdujące się przy ul Banacha 1 na parterze oraz w piwnicach. Do pomieszczeń prowadzą schody z frontu budynku oraz z boku. Przed wejściem bocznym po prawej stronie budynku znajduje się winda do wózka dla niepełnosprawnych, którym można dostać się na półpiętro a dalej korytarzem do sal MOK-u.
 2. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Miejskim Ośrodku Kultury - osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w ośrodku).
  Osoby uprawnione mogą skorzystać z usługi składając powiadomienie za pośrednictwem :
  • e-mail na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • tel: 182675156
  • drogą pocztową na adres : Miejski Ośrodek Kultury, Banacha 1, 34-240 Jordanów lub osobiście w biurze MOK Jordanów.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących